Powiatowa Rada Rynku Pracy


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łosicach jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach należy w szczególności:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie łosickim;
- ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
- opiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
- składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
- ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
- opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
- delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
- opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych i proponowanych zmian;
- opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
- opiniowanie wniosków w sprawie umorzenia w części lub w całości nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków na podjecie działalności gospodarczej i innych świadczeń finansowych z Funduszu Pracy;
- wydawanie opinii, na wniosek dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w zakresie ustalania zawodów, w których szkoła kształci;
- wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.

W skład powiatowej rady rynku pracy, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu:

  1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
  2. terenowych struktur każdej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
  3. terenowych struktur społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

metryczka


Wytworzył: Sylwia Kowalczuk (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Sylwia Kowalczuk (25 sierpnia 2015, 15:14:23)

Ostatnia zmiana: Edyta Wnukowicz (18 października 2018, 12:57:02)
Zmieniono: uaktualnienie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1836