EWIDENCJA I REJESTRY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH


 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu tj.:

1. REFERAT INFORMACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
   1. Rejestr – Decyzje wydane w trybie art. 132 KPA.
   2. Rejestr – Decyzje wydane  w trybie art. 155 KPA.
   3. Rejestr – Decyzje wydane w trybie art. 154 KPA.
   4. Rejestr – Decyzje wydane w trybie art. 145 KPA .
   5. Rejestr odwołań od decyzji Starosty.
 
 
2. REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
   1. Ewidencja niepodjętych zasiłków.
   2. Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych.
   3. Ewidencja wydatków z Funduszu Pracy.
   4. Ewidencja wydatków z Budżetu.
   5. Ewidencja wydatków z ZFŚS.
   6. Ewidencja przelewów elektronicznych „InternetBanking”.
 
 
3. REFERAT RYNKU PRACY

   1. Rejestry Umów zawartych w ramach aktywnych programów rynku pracy finansowanych ze 
       środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego/ Rezerwy Ministra
       Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   2. Rejestry Wniosków o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na staż finansowanych ze  
       środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra
       Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   3. Rejestry Wniosków o zwrot poniesionych kosztów przejazdy na staż finansowanych ze
       środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra
       Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   4. Rejestry umów zawartych w ramach „Prac Interwencyjnych” finansowanych ze środków
       Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy
       i Polityki Społecznej.
   5. Rejestry umów zawartych w ramach „Robót Publicznych” finansowanych ze środków
       Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy
       i Polityki Społecznej.
   6. Rejestry umów zawartych w ramach „Prac społecznie – użytecznych”.
   7. Rejestry umów zawartych w ramach „Refundacji części kosztów poniesionych na
       wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie
       skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia”.
   8. Rejestry wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy/ Europejskiego
       Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podjęcie
       działalności gospodarczej.
   9. Rejestr umów o przyznaniu bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy/
       Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
       Społecznej na podjęcie działalności gospodarczej.
 10. Rejestr wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
       finansowanych z Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego/ Rezerwy
       Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 11. Rejestr umów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy finansowanych ze
       środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego/ Rezerwy Ministra
       Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 12. Rejestr weksli.
 13. Rejestr aktów notarialnych.
 
                                              
4. REFERAT POŚREDNICTWA PRACY, PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLEŃ  
    1. Rejestr wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków 
        Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego.
    2. Rejestr umów dotyczących szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków Funduszu
        Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego.
    3. Rejestr wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia
        finansowanego ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego.
    4. Rejestr umów w ramach bonu szkoleniowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy/
        Europejskiego Funduszu Społecznego.
    5. Rejestr Umów o organizację szkoleń grupowych.
    6. Rejestr Wniosków o finansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
        pracowników i pracodawców za środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
    7. Rejestr Umów o finansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
        pracowników i pracodawców za środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
 
5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR I ADMINISTRACJI
   1. Rejestr - wzory odciskowe pieczęci.
   2. Rejestr umów związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą / funkcjonowaniem
       Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
   3. Rejestr dodatków za wysługę lat pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
       w Łosicach.
   4. Rejestr umów zlecenia. 
   5. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
       w Łosicach.
   6. Rejestr szkoleń w zakresie BHP pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
       w Łosicach.
   7. Rejestr szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
   8. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro.
   9. Rejestr zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.
 10. Rejestr wydatków nieobjętych wnioskami wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
       publicznego.
 

6.  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI SEKRETARIATU
    1. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień.    
    2. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
    3. Ewidencja kart uprawnień użytkownika systemu informatycznego.
    4. Ewidencja wniosków o udostępnienie danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
        w Łosicach.
     5. Zbiór aktów normatywnych własnych (rejestr zarządzeń).
     6. Rejestr  skarg i wniosków.
     7. Rejestr umów i porozumień z innymi jednostkami dotyczące zakresu i sposobu działania
         własnego Urzędu oraz dotyczące współpracy.   
     8. Rejestr kontroli wewnętrznych w Urzędzie.        
     9. Rejestr kontroli zewnętrznych.
   10. Rejestr ewidencji upoważnień do przeprowadzenia kontroli.
   11. Rejestr ewidencji delegacji służbowych.
   12. Rejestr eksploatacji własnych środków transportowych.
   13. Rejestr umów w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.

 
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE SĄ W RÓŻNYCH FORMACH
• jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
• elektronicznie w postaci bazy danych.
 
 

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJACH I REJESTRACH
Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach odbywa się w godzinach pracy Urzędu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Edyta Wnukowicz (29 października 2018)
Opublikował: Edyta Wnukowicz (2 listopada 2018, 10:35:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164