Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (27)  |  Przetargi unieważnione (7)
Przetargi z roku 2014  |  Przetargi z roku 2013

zamówienie na:

Usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPS.271.6.2014.AC
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

Łosice: Usługa szkoleniowa
Numer ogłoszenia: 168518 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach , ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 3573330, faks 083 3573330.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puplosice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej - organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Tworzenie i realizacja skutecznych IPD z wykorzystaniem bilansu kompetencji, identyfikacją zachowań klientów - pomocne narzędzie pracowników PUP dla 6 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach (czterech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych) - uczestników projektu Wsparcie Urzędu Szansą Na Sukces Bezrobotnych IV, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji pracowników Urzędu umożliwiających efektywniejszą pracę z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w ramach IPD oraz podniesienie jakości świadczonych usług przy tworzeniu i realizacji IPD. Miejsce odbywania szkolenia: miejscowość na terenie powiatu łosickiego, bialskiego, siedleckiego lub miasto Siedlce (Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia transportu uczestnikom szkolenia) Liczba godzin szkolenia: minimum 22 godziny zegarowe (przy czym godzina zegarowa obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut) -3 dni szkolenia. Zakres szkolenia : założenia, cele i zasady tworzenia IPD, porównanie i omówienie zmian w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie tworzenia i realizacji IPD, etapy pracy z klientem w ramach IPD, opracowanie bilansu kompetencji klienta, weryfikacja indywidualnych predyspozycji i postaw oraz wskazanie możliwości dalszego rozwoju, planowanie ścieżki kariery zawodowej klienta - działania możliwe do zastosowania przez Urząd jak i leżące po stronie klienta, praktyczne wskazówki przy zakładaniu, realizacji działań, monitoringu i ewaluacji oraz modyfikacji na poszczególnych etapach realizacji IPD, opracowanie IPD dla omawianych w trakcie szkolenia przypadków, współpraca między stanowiskowa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia sporządzony w oparciu o określony przez Zamawiającego zakres szkolenia, na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego. Wybrany Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu na dwa dni przed podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram szkolenia, który stanowić będzie załącznik do umowy. Zamawiający dopuszcza dołączenie wskazanej grupy uczestników szkolenia do innej grupy uczestniczącej w szkoleniu organizowanym przez Wykonawcę na otwartym rynku, o ile szkolenie to spełni wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i liczba osób w grupie nie przekroczy 12 osób (dopuszcza się szkolenia pod inną nazwą o ile pokrywają się zakresy szkoleń). Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z wykorzystaniem takich metod pracy jak: mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case study, symulacja, dyskusje. Zajęcia mają się odbywać w dniach od poniedziałku do piątku między 8.00 a 18.00 maksymalnie 8 godzin zegarowych w ciągu dnia. Zajęcia muszą być ułożone w taki sposób, aby nie kończyły się przerwą. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał co najmniej dwóch trenerów/wykładowców/szkoleniowców do realizacji zamówienia, którzy: posiadają wykształcenie wyższe, w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzili co najmniej trzy szkolenia (dla grup o liczebności co najmniej sześć osób każde i o liczbie godzin minimum 16 każde) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez jednego ze wskazanych trenerów/wykładowców/szkoleniowców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę wykładową dostosowaną do co najmniej 6 uczestników (min. 2 m² powierzchni na uczestnika), odpowiednio oświetloną, spełniającą wymogi BHP i p.poż. oraz posiadającą klimatyzację i dostęp do zaplecza socjalnego i sanitarnego. Sala powinna być wyposażona w sprzęt i urządzenia projekcyjne typu: tablicę do pisania lub flipchart, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny. Obsługa urządzeń powinna zostać sprawdzona przed rozpoczęciem zajęć. Każdy z uczestników powinien mieć zapewnione wygodne miejsce siedzące przy stole. Lokalizacja sali - w tym samym obiekcie co miejsca noclegowe ale nie może znajdować się w podziemiu. Pomieszczenia, w których odbywa się szkolenie muszą być odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe: podręcznik lub skrypt dotyczący zakresu szkolenia, zeszyt formatu A5 z twardą okładką - min. 64 kartek, długopis, teczkę twardą skrzydłową zapinaną na rzep formatu A4 na materiały szkoleniowe, zestaw kolorowych zakreślaczy w liczbie minimum trzech i zakładki indeksujące kolorowe do zaznaczania tekstu, pen-drive o pojemności min. 2GB, na którym będą zapisane wszystkie prezentacje. Materiały szkoleniowe po zakończeniu wsparcia szkoleniowego przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia i muszą być odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zapewni jeden komplet materiałów szkoleniowych do archiwizacji dokumentacji dla Zamawiającego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowo - szkoleniowym lub hotelu, o standardzie na poziomie co najmniej trzech gwiazdek - 2 pokoje dwuosobowe (z oddzielnymi łóżkami) i 2 pokoje jednoosobowe lub 3 pokoje dwuosobowe (z oddzielnymi łóżkami) i 1 pokój jednoosobowy. Wszystkie pokoje z łazienkami (toaleta, umywalka, prysznic lub wanna); usługi gastronomiczne rozumiane jako: śniadanie (w drugim i trzecim dniu szkolenia)- w formie szwedzkiego stołu: pieczywo jasne/ciemne, wędliny (min 4 rodzaje), sery (min 4 rodzaje), masło, keczup, musztarda, pomidory, ogórki, papryka, dżem, płatki śniadaniowe, jogurt, mleko, soki, woda mineralna gazowana oraz niegazowana; na ciepło: jajecznica, parówki, kawa, herbata; obiad (w pierwszym, drugim i trzecim dniu szkolenia)- składający się z dwóch dań tj. zupy (min 250 ml/os) i ciepłego dania głównego (mięso lub ryba 200 gram/os, ziemniaki/kasza/ryż) z zestawem surówek (min 2 rodzaje - łącznie 200 gram /os), a także deseru (ciasto lub lody z owocami) oraz napoi - kompot, kawa, herbata, soki, woda mineralna niegazowana i gazowana; kolację (w pierwszym i drugim dniu szkolenia) zawierającą: ciepłe danie mięsne/rybne/mączne, przystawki, sałatki, patery wędlin (min 4 rodzaje - min 5 gram /os) i serów (min 4 rodzaje), dodatki (pieczywo ciemne i jasne, masło, sosy), ciasto, napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana; serwis kawowy w trakcie zajęć dydaktycznych podczas przerw kawowych, tj. kawa (rozpuszczalna/mielona lub w termosie konferencyjnym - nie mniej niż 200 ml/os), herbata w saszetkach czarna, earl grey i owocowa (min 2 szt/os), cytryna w plasterkach, mleko, woda mineralna gazowana i niegazowana (min 0,2 l/os), soki 100% (różne smaki),owoce (2 szt/os.) i świeże pieczywo cukiernicze (ciastka kruche + 2 szt ciasta/os.); poczęstunek w pierwszym dniu szkolenia przed zajęciami zawierający serwis kawowy i dodatkowo kanapki - 3 szt./os (pieczywo jasne/ciemne, masło, ser, wędliny, warzywa). Posiłki muszą być zróżnicowane i nie mogą się powtarzać. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiłków wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak również estetycznego podawania posiłków. Zamawiający wymaga, aby miejsce wydawania i spożywania posiłków znajdowało się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się szkolenie, ale w innym pomieszczeniu niż sala wykładowa. Wykonawca zapewni koordynatora szkolenia, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Zamawiający wymaga obecności koordynatora na szkoleniu ,by kontrolował przebieg szkolenia i rozwiązywał problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia na bieżąco. Zamawiający wymaga, by koordynator szkolenia nie był równocześnie wykładowcą/trenerem/szkoleniowcem na tym szkoleniu. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania szkolenia oraz w drodze z Łosic na miejsce szkolenia i z miejsca szkolenia do Łosic. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na koniec szkolenia ankiety oceniającej szkolenie i wydania stosownego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub w przypadku instytucji szkoleniowych, które wydają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączenia do zaświadczenia suplementu zawierającego informacje na temat okresu trwania szkolenia, tematów i wymiaru godzin zajęć edukacyjnych. W związku z realizacją szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenie z logo Unii Europejskiej i EFS oraz Kapitału Ludzkiego i informacją - Szkolenie zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Wsparcie Urzędu Szansą Na Sukces Bezrobotnych IV. Wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na dwa dni przed podpisaniem umowy wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i wzór ankiety oceniającej szkolenie, które stanowić będą załączniki do umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Dodatkowo ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca będzie figurował w RIS na dzień składania ofert. Wykonawca może dołączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do RIS.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe (dla grup o liczebności co najmniej sześciu osób każde i o liczbie godzin minimum 16 każde) na zlecenie instytucji zewnętrznej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. W tym celu należy przedłożyć Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (Załącznik Nr 4 do SIWZ) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz załączyć dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednią liczbą miejsc noclegowych w ośrodku wypoczynkowo - szkoleniowym lub hotelu o standardzie na poziomie co najmniej trzech gwiazdek (jedno lub dwuosobowe pokoje, każdy z łazienką - toaleta, umywalka, prysznic lub wanna) oraz znajdującą się w tym ośrodku/hotelu salą wykładową, dostosowaną do grupy minimum 6 uczestników (min 2 m² powierzchni na uczestnika), odpowiednio oświetloną, spełniającą wymogi BHP i p. poż. oraz posiadającą klimatyzację i dostęp do zaplecza socjalnego i sanitarnego. Sala powinna być wyposażona w sprzęt i urządzenia projekcyjne typu: tablicę do pisania lub flipchart, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny. W tym celu należy przedłożyć Wykaz bazy lokalowej i techniczno - dydaktycznej (Załącznik nr 5 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganego dokumentu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował dwoma trenerami/wykładowcami/szkoleniowcami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie tj. posiadają wykształcenie wyższe, w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzili co najmniej trzy szkolenia dla grup o liczebności co najmniej sześć osób każde i o liczbie godzin minimum 16 każde w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. W tym celu należy przedłożyć Wykaz trenerów/wykładowców/szkoleniowców, przewidzianych do realizacji zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ) i Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez trenera/wykładowcę/szkoleniowca (Załącznik Nr 6a do SIWZ). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganych dokumentów. Jeżeli wskazując doświadczenie trenera/wykładowcy/szkoleniowca Wykonawca wskaże szkolenie, z którego nie będzie wynikać, że szkolenie dotyczyło wymaganej tematyki należy zaznaczyć pisemnie, że w wykazanym szkoleniu były prowadzone zajęcia/moduły ze wskazaniem tematu prowadzonego przez trenera/wykładowcę/szkoleniowca.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wskazuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 21 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 10
 • 3 - Doświadczenie zawodowe trenerów/wykładowców/szkoleniowców - 10
 • 4 - Posiadanie certyfikatu jakości kształcenia/szkolenia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: 1. zmiany terminu i miejsca realizacji przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia sytuacji związanych z działaniem siły wyższej, tj. wyjątkowych zdarzeń lub niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności nie zależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w terminie lub miejscu wskazanym w ofercie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w równoważnym miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym. b) konieczne okaże się wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia w zakładanym terminie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Powyższe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez obie strony, nie mogą wpłynąć na jakość realizowanej usługi i na wysokość ceny za realizację usługi. Zmiana musi być dokonana w formie pisemnej. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu. 2. zmiany osób wykonujących usługę. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie na skutek nieprzewidzianych okoliczności, tj. np choroby, zgonu wykładowcy/trenera/szkoleniowca Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające zaistniały fakt i zapewnić osoby na zastępstwo o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym wymaganym przez Zamawiającego. Powyższa zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego ale nie wymaga zmian w umowie i sporządzenia aneksu. 3. zmiany liczby osób skierowanych na szkolenie. Zamawiający dopuszcza zaistnienie okoliczności uniemożliwiających skierowanie na szkolenie liczby osób ustalonej w umowie. Powyższa zmiana nie wymaga zmian w umowie i sporządzenia aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puplosice.pl zakładka - Urząd - Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, pokój nr 59.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu Wsparcie Urzędu Szansą Na Sukces Bezrobotnych IV, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - strona.pdf (45kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (437kB) pdf

SIWZ.pdf (1192kB) pdf

Załącznik_Nr_1_do_SIWZ_Wzór _umowy.pdf (270kB) pdf

Załącznik_Nr_2_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.pdf (153kB) pdf

Załącznik_Nr_2_do_SIWZ_Formularz_ofertowy.doc (144kB) word

Załącznik_Nr_3_do_SIWZ_Oświadczenie.pdf (44kB) pdf

Załącznik _Nr_3_do_SIWZ_Oświadczenie.doc (117kB) word

Załącznik_Nr_4_do_SIWZ_Wykaz_usług.pdf (43kB) pdf

Załącznik_Nr_4_do_SIWZ_Wykaz_Usług.doc (119kB) word

Załącznik_Nr_5_do_SIWZ_Wykaz_bazy_lokalowej.pdf (54kB) pdf

Załącznik_Nr_5_do_SIWZ_Wykaz_bazy_lokalowej.doc (120kB) word

Załącznik_Nr_6_Wykaz_osób.pdf (53kB) pdf

Załącznik_Nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osób.doc (119kB) word

Załącznik_Nr_6a_do_SIWZ_Wykaz_szkoleń_trenera.pdf (39kB) pdf

Załącznik_Nr_6a_do_SIWZ_Wykaz_szkoleń_trenera.doc (119kB) word

Załącznik_Nr_7_do_SIWZ_Oświadczenie.pdf (39kB) pdf

Załącznik_Nr_7_do_SIWZ_Oswiadczenie_Wykonawcy.doc (117kB) word

Załącznik_Nr_8_do_SIWZ_Oświadczenie.pdf (39kB) pdf

Załącznik_Nr_8_do_SIWZ_Oświadczenie_Wykonawcy.doc (134kB) word

Załącznik_Nr_ 9_do_SIWZ_Grupa_kapitałowa.pdf (48kB) pdf

Załącznik_Nr_9_do_SIWZ_Grupa_kapitałowa.doc (139kB) word

metryczka


Opublikował: Agnieszka Chomiuk (19 maja 2014, 15:42:57)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Chomiuk (5 czerwca 2014, 11:36:02)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 878