zamówienie na:

usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RP.4231.2.74.2014.JZ
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2014  10:00
wynik postępowania: udzielenie zamówienia 
Łosice: usługa szkoleniowa
Numer ogłoszenia: 166488 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach , ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 3573330, faks 083 3573330.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puplosice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa szkoleniowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kurs księgowości małych i średnich firm dla 15 osób - Uczestników/ Uczestniczek Projektu Nie Daj Się Wykluczyć! realizowanego przez Powiat Łosicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w partnerstwie z Gminą Olszanka/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszance w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Uczestników/Uczestniczek projektu Nie Daj Się Wykluczyć! do prowadzenia podstawowej księgowości w małych i średnich firmach. Miejsce odbywania szkolenia : miasto Łosice Liczba godzin szkolenia: 200 godzin zegarowych. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. Zakres szkolenia : Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w księgowości (60 godz. teori i 50 godz. praktyki) w tym; podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości, rachunkowości finansowej, podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania i prowadzenia ewidencji księgowej, zakładowe plany kont, dokumenty i dowody księgowe, operacje księgowe, księga przychodów i rozchodów, miesięczne i roczne zamknięcie księgi, inwentaryzacja, podatek VAT, bilans jednostki gospodarczej (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat (koszty i przychody), sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz podstawowe zagadnienia kadrowe - płacowe: rodzaje dokumentacji biurowej, system obiegu dokumentów i archiwizacja dokumentów, podstawy prawa pracy na podstawie znowelizowanego Kodeksu Pracy (nawiązanie i ustanie stosunku pracy, formy zatrudnienia pracowników, prowadzenie akt osobowych, rozlicznie czasu pracy , urlopy pracownicze, ekwiwalenty), prawa i obowiązki pracownicze, zasady wynagradzania za pracę, sprawy płacowe, rozliczenia pracownicze: ZUS i US, sporządzanie podstawowej dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej, sprawdzanie poprawności finansowej dokumentacji przychodzącej do firmy (rachunki, faktury) Obsługa użytkowych programów komputerowych stosowanych w księgowości (20 godz. teorii i 70 godz. praktyki). Zapoznanie z minimum dwoma księgowymi programami użytkowymi i praca na tych programach. Program i harmonogram szkolenia: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia sporządzony w oparciu o określony przez Zamawiającego zakres szkolenia, określony w pkt. 6 na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego. Wybrany Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu na dwa dni przed podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram szkolenia, który stanowił będzie załącznik do umowy. Wymagania Zamawiającego odnośnie osób przewidzianych do realizacji szkolenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał co najmniej dwóch trenerów/wykładowców /szkoleniowców do realizacji zamówienia, którzy: a) posiadają wykształcenie wyższe, b) w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzili min. 3 szkolenia grupowe (każde co najmniej 120 godzin dla min. 10 osób w zakresie zgodnym z zakresem szkolenia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez jednego ze wskazanych trenerów/ wykładowców /szkoleniowców. Sposób organizacji szkolenia: Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie w formie kursu składającego się z części teoretycznej i praktycznej wykorzystując takie metody pracy jak: mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne na komputerach i kasach fiskalnych. Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o plan nauczania obejmujący co najmniej 30 godzin zegarowych na każdego Uczestnika/Uczestniczkę szkolenia w tygodniu (godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny), w godzinach od 8.00 do 17.00, maksymalnie 8 godzin zegarowych w ciągu dnia. Zajęcia muszą być ułożone w taki sposób, aby nie kończyły się przerwą. Zajęcia muszą być zorganizowane przez maksymalnie 34 kolejno następujące po sobie dni (nie licząc sobót, niedziel i świąt). W przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu. Wymagane warunki lokalowe oraz wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę wykładową dostosowaną dla grupy co najmniej 15 uczestników szkolenia (min 2 m² powierzchni na jednego Uczestnika/Uczestniczkę), odpowiednio oświetloną, spełniającą wymogi BHP i p.poż oraz posiadającą zaplecze sanitarne (WC, umywalka). Sala powinna być wyposażona w sprzęt dydaktyczny: tablicę do pisania lub flipchart, diaskop lub rzutnik multimedialny oraz powinna posiadać minimum 15 samodzielnych stanowisk komputerowych (jedno stanowisko na jednego Uczestnika/Uczestniczkę szkolenia). Każda osoba biorąca udział w szkoleniu musi mieć dostęp do wszystkich programów komputerowych wykorzystywanych w ramach szkolenia.) Komputery muszą być wyposażone w legalne, licencjonowane oprogramowanie w polskiej wersji językowej, połączone w sieć komputerową z dostępem do Internetu z każdej końcówki. Grupa powinna dysponować co najmniej jedną drukarką sieciową, jednym skanerem i jedną nagrywarką. Obsługa urządzeń powinna zostać sprawdzona przed rozpoczęciem zajęć. Sala szkoleniowa, w której odbywa się szkolenie musi być odpowiednio oznakowana, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia: Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi/ Uczestniczce szkolenia materiały szkoleniowe: min. 1 podręcznik zgodny z tematyką i zakresem szkolenia z podaniem autora/ów, tytułu i daty wydania lub skrypt dotyczący zakresu szkolenia, kalkulator, notes zawierający min 20 kartek, długopis, pendrive o pojemności min. 2 GB na którym będą zapisane wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu. Materiały szkoleniowe muszą być adekwatne do treści szkolenia z aktualnymi wiadomościami, muszą być nowe (nieużywane). Materiały szkoleniowe, po zakończeniu wsparcia szkoleniowego przechodzą na własność każdego(ej) Uczestnika/ Uczestniczki szkolenia i muszą być odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zapewni jeden komplet materiałów i pomocy szkoleniowych do archiwizacji dokumentacji dla Zamawiającego. Wyżywienie dla Uczestników/Uczestniczek szkolenia: Wykonawca zapewni Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia podczas przerwy w zajęciach/wykładach/ćwiczeniach w każdym dniu szkolenia, poczęstunek w formie suszu konferencyjnego (kawa i herbata, śmietanka do kawy, cytryna świeżo skrojona w plasterki, cukier, zimne napoje - min 1 butelka 0,5l/osobę, ciastka) oraz jeden ciepły posiłek, składający się min. z sztuki mięsa/ ryby o wadze min. 200 g, ziemniaki/ ryż/ makaron o wadze min. 200g, zestaw min. 3 surówek o wadze min. 200 g każda; w przypadku dań wegetariańskich porcja obiadowa o wadze 450 g dla jednego Uczestnika/ Uczestniczki szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiłków przygotowanych wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak również estetycznego podawania poczęstunku. Do przygotowania kawy i herbaty Uczestnicy/Uczestniczki muszą mieć zapewnione łyżeczki, filiżanki lub kubki jednorazowe przystosowane do napojów gorących. Wykonawca musi zapewnić Uczestnikom/ Uczestniczkom szkolenia pomieszczenie socjalne, umożliwiające higieniczne spożywanie poczęstunku. Wymagane jest, aby powierzchnia pomieszczenia socjalnego, liczba stolików i krzeseł była dostosowana do liczby Uczestników/Uczestniczek szkolenia. Ciepłe posiłki muszą być zróżnicowane i nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. Sposób podania ciepłego posiłku: w sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej - każdy Uczestnik/ Uczestniczka szkolenia musi mieć zapewnione miejsce siedzące, drugie danie musi być podane na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek, w sytuacji spożywania posiłków w restauracji, stołówce itp. - każdy Uczestnik/ Uczestniczka szkolenia musi mieć zapewnione miejsce siedzące, posiłki muszą być serwowane na ciepło, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce posiłku nie może być oddalone więcej niż 5 minut drogi pieszo od miejsca przeprowadzenia szkolenia. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia: Wykonawca zapewni koordynatora szkolenia, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia oraz Zamawiającym. Zamawiający nie wymaga obecności koordynatora na szkoleniu, o ile koordynator jest w stanie rozwiązywać problemy zgłaszane przez Uczestników/Uczestniczki szkolenia i/lub Zamawiającego oraz kontrolować przebieg szkolenia na odległość. Zamawiający wymaga obecności koordynatora szkolenia w pierwszym i w ostatnim dniu szkolenia. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć Uczestników/Uczestniczki szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania szkolenia oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: 1 oceny nabytych umiejętności w formie pisemnej, 2ankiety oceniającej szkolenie, 3 wydania stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia zawierającego: 4 numer z rejestru, 5 imię i nazwisko oraz numer PESEL Uczestnika/Uczestniczek szkolenia, 6 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, 7 nazwę szkolenia, 8 okres trwania szkolenia, 9 miejsce i datę wydania zaświadczenia, 10 tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 11 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; lub w przypadku instytucji szkoleniowych, które wydają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dołączenia do zaświadczenia suplementu zawierającego informacje na temat okresu trwania szkolenia, tematów i wymiaru godzin zajęć edukacyjnych. W związku z realizacją szkolenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiązany jest wydać zaświadczenie z logo Unii Europejskiej i EFS oraz Kapitału Ludzkiego i informacją Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Nie Daj Się Wykluczyć! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dwa dni przed podpisaniem umowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wzór ankiety oceniającej szkolenie, które stanowić będą załączniki do umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Dodatkowo ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca będzie figurował w RIS na dzień składania ofert. Wykonawca może dołączyć do oferty zaświadczenie o wpisie do RIS.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe (dla grup o liczebności co najmniej 10 osób każde i o liczbie godzin minimum 120 każde) na zlecenie instytucji zewnętrznej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. W tym celu należy przedłożyć Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 4 do SIWZ) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz załączyć dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednią salą wykładową dostosowaną dla grupy co najmniej 15 uczestników szkolenia (min 2 m2 powierzchni na jednego Uczestnika Uczestniczkę), odpowiednio oświetloną, spełniającą wymogi BHP i p.poż oraz posiadającą zaplecze sanitarne (WC, umywalka). Sala powinna być wyposażona w sprzęt dydaktyczny: tablicę do pisania lub flipchart, diaskop lub rzutnik multimedialny oraz powinna posiadać minimum 15 samodzielnych stanowisk komputerowych (jedno stanowisko na jednego Uczestnika Uczestniczkę szkolenia). Każda osoba biorąca udział w szkoleniu musi mieć dostęp do wszystkich programów komputerowych wykorzystywanych w ramach szkolenia. Komputery muszą być wyposażone w legalne, licencjonowane oprogramowanie w polskiej wersji językowej, połączone w sieć komputerową z dostępem do Internetu z każdej końcówki. Grupa powinna dysponować co najmniej jedną drukarką sieciową, jednym skanerem i jedną nagrywarką. Obsługa urządzeń powinna zostać sprawdzona przed rozpoczęciem zajęć. Sala szkoleniowa, w której odbywa się szkolenie musi być odpowiednio oznakowana, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W tym celu należy przedłożyć Wykaz bazy lokalowej i techniczno - dydaktycznej (zał. nr 5 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganego dokumentu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej dwoma trenerami wykładowcami szkoleniowcami do realizacji zamówienia, którzy: a) posiadają wykształcenie wyższe, b)w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzili min. 3 szkolenia grupowe (każde co najmniej 120 godzin dla min. 10 osób w zakresie zgodnym z zakresem szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkolenia przez jednego trenera wykładowcę szkoleniowca. W tym celu należy przedłożyć Wykaz trenerów, wykładowców, szkoleniowców, przewidzianych do realizacji zamówienia (Załącznik Nr 6 do SIWZ) i Wykaz przeprowadzonych szkoleń przez trenera, wykładowcę, szkoleniowca Załącznik Nr 6a do SIWZ. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie treści wymaganych dokumentów. Jeżeli wskazując doświadczenie trenera, wykładowcy, szkoleniowca Wykonawca wskaże szkolenie, z którego nie będzie wynikać, że szkolenie dotyczyło wymaganej tematyki należy zaznaczyć pisemnie, że w wykazanym szkoleniu były przeprowadzone zajęcia,moduły ze wskazaniem tematu prowadzone przez trenera, wykładowcę, szkoleniowca.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wskazuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń - 10
 • 3 - doświadczenie zawodowe trenerów/ wykładowców/ szkoleniowców - 10
 • 4 - posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu i miejsca realizacji przedmiotu umowy a) w przypadku wystąpienia sytuacji związanych z działaniem siły wyższej, tj. wyjątkowych zdarzeń lub niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności nie zależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w terminie lub miejscu wskazanym w ofercie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w równoważnym miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym. b) konieczne okaże się wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia w zakładanym terminie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Powyższe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez obie strony, nie mogą wpłynąć na jakość realizowanej usługi i na wysokość ceny za realizację usługi. Zmiana musi być dokonana w formie pisemnej. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu. 2) zmiany osób wykonujących usługę W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie na skutek nieprzewidzianych okoliczności, np. choroby, zgonu wykładowcy, trenera, szkoleniowca Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające zaistniały fakt i zapewnić osoby na zastępstw o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym wymaganym przez Zamawiającego. Powyższa zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego ale nie wymaga zmian w umowie i sporządzenia aneksu. 3) zmiany liczby osób skierowanych na szkolenie Zamawiający dopuszcza zaistnienie okoliczności uniemożliwiających skierowanie na szkolenie liczby osób ustalonej w umowie. Powyższa zmiana nie wymaga zmian w umowie i sporządzenia aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puplosice.pl zakładka Urząd/Zamówienia Publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, pokój 62.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie jest realizowane w związku z realizacją przez Powiat Łosicki Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w partnerstwie z Gminą Olszanka Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszance projektu Nie Daj Się Wykluczyć! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pod nazwą Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (254kB) pdf

Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę.pdf (56kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (555kB) pdf

SIWZ.pdf (1271kB) pdf

Załącznik nr_1_do SIWZ_umowa.pdf (331kB) pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz _Ofertowy.pdf (167kB) pdf

Załącznik_Nr_2_do_SIWZ _Formularz_Ofertowy.doc (277kB) word

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_Oświadczenie.pdf (40kB) pdf

Załącznik_Nr_3_Oświadczenie.doc (229kB) word

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Wykaz_usług.pdf (35kB) pdf

Załącznik_Nr_4_Wykaz_ usług.doc (229kB) word

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_bazy_lokalowej.pdf (82kB) pdf

Załącznik_Nr_5_do_SIWZ_Wykaz_bazy_lokalowej.doc (247kB) word

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osób.pdf (47kB) pdf

Załącznik_Nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osób.doc (231kB) word

Załącznik_nr_6a_do_SIWZ_Wykaz_szkoleń.pdf (30kB) pdf

Załącznik_Nr_6a_do_SIWZ_Wykaz_szkolen.doc (231kB) word

Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Oświadczenie_Wykonawcy.pdf (33kB) pdf

Załącznik_Nr_7_do_SIWZ_Oświadczenie_Wykonawcy.doc (226kB) word

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Oświadczenie_Wykonawcy.pdf (33kB) pdf

Załącznik_Nr_8_do_SIWZ _Oświadczenie_Wykonawcy.doc (226kB) word

Załącznik_nr_9_do_SIWZ_grupa kapitałowa.pdf (37kB) pdf

Załączniki_nr_9_do_SIWZ_grupa kapitałowa.doc (231kB) word

metryczka


Opublikował: Agnieszka Chomiuk (16 maja 2014, 15:18:33)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Chomiuk (25 czerwca 2014, 08:01:12)
Zmieniono: udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1031