Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych18.07.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

18.07.2018

Łosice, dnia 18 lipca 2018 r.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH
  Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r., L. 119, poz. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż:
 
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach z siedzibą w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice,   e-mail:  walo@praca.gov.pl,  tel. (83) 357 19 67 jest: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach;

2)    Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach. Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl lub kierując korespondencję pisemnie na adres siedziby Administratora;

3)  Administrator danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celach ustawowych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określonego przede wszystkim w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zmianami), aktach wykonawczych do tej ustawy, przepisach nakładających inne zadania, obowiązki i prawa;

5)    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane  mogą być  przekazywane  podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzana danych osobowych oraz innym podmiotom ustawowo uprawnionym;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane wskazanych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ale nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji;

7)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)     dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c)     usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d)    ograniczenia  przetwarzania danych osobowych,
e)    przenoszenia danych osobowych,
f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

8)    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

9)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora;

10)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie wsparcia i usług na podstawie prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze wsparcia i usług Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach;

11) Pani/Pana dane osobowe będą profilowane przez oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, i nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.                                                                                                                     
                                                                                                                    

metryczka


Wytworzył: Sylwia Bobryk (18 lipca 2018)
Opublikował: Sylwia Kowalczuk (20 lipca 2018, 08:44:31)

Ostatnia zmiana: Sylwia Kowalczuk (31 lipca 2018, 08:01:18)
Zmieniono: informacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209